Posts Taged vennootschap

Tejo VZW en de nieuwe VZW

Sinds kort werk ik met veel plezier een aantal uurtjes per maand voor Tejo VZW als vrijwilliger. Ik doe namelijk het onthaal, stel de jongeren op hun gemak als ze in de wachtzaal zitten, verzorg wat administratie en ga zo maar verder.

Deze interesse ontstond toen ik een half jaar geleden via podcast luisterde naar het praatprogramma Touché, waarin de oprichtster Ingrid De Jonghe van Tejo VZW aan het woord was. Een heel inspirerend verhaal.

Tejo is een VZW die jongeren tussen 10 en 20 jaar in moeilijkheden helpt door psychologische ondersteuning. Typische kenmerken van Tejo zijn: het is anoniem, gratis en je kan er vrijwel onmiddellijk terecht.

Laten we de kenmerken van een VZW eens nader bekijken.

Tejo VZW onder de loep

Op 1 mei 2019 is het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort ‘WVV’) in werking getreden. Dit wetboek heeft ook een invloed op de VZW’s. We geven de impact even mee:

 • Voortaan kan een VZW in principe onbeperkt commerciële activiteiten aan de dag leggen. Het is voldoende (en noodzakelijk) dat de mogelijkheid om winst uit te keren, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, uitgesloten is. De winst moet nog steeds integraal besteed worden aan het belangeloos doel.
 • VZW’s worden als een onderneming beschouwd en moeten dus worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). VZW’s kunnen voortaan ook failliet worden verklaard.
 • Het oprichten van een VZW kan voortaan door 2 oprichters (i.p.v. voorheen minimum van 3). Het bestuursorgaan moet minimum 3 bestuurders tellen, tenzij er maar 2 leden zijn, in welk geval 2 bestuurders voldoende is.
 • Bestuurders van een VZW mogen slechts een normale, marktconforme vergoeding genieten. Indien dit niet het geval is wordt dit aanzien als een verboden winstuitkering.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid wordt duidelijker geregeld en er is – in principe – een wettelijk plafond op de bestuurdersaansprakelijkheid in functie van financiële parameters (omzet en balanstotaal).
 • Fusie en reorganisatie van VZW’s wordt voortaan gemakkelijker.
 • Het eenmaal niet (of laattijdig) neerleggen van de jaarrekening kan leiden tot de gerechtelijke (onvrijwillige) ontbinding, op vordering van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie.

 

Naast de bovenstaande punten wordt de huishouding van de VZW gemoderniseerd en krijgt deze een digitaal jasje:

 • Een VZW kan een officieel e-mailadres opnemen in de statuten, waarlangs alle officiële communicatie kan plaatsvinden. Dit e-mailadres en desgevallend de website van de VZW moeten dan wel vermeld worden op alle officiële stukken.
 • Leden en bestuurders van de VZW kunnen aan de VZW een e-mailadres meedelen waarop ze bereikbaar zijn voor de officiële communicaties met de VZW.
 • Het bestuursorgaan kan onder bepaalde voorwaarden schriftelijk besluiten nemen (d.w.z. zonder fysiek samen te komen).

 

Meer weten? 

Meer weten over deze nieuwe wetgeving en de impact op jouw vzw? Neem contact met me op en we bekijken het!

MAATSCHAP OPRICHTEN KAN INTERESSANT ZIJN

Je wilt samenwerken met collega-zelfstandigen, maar je wil gehele flexibiliteit hebben want je weet dat de samenwerking tijdelijk zal zijn ?

Een maatschap is zeker een aantrekkelijke optie: deze vennootschapsvorm is immers aan weinig dwingende regels onderworpen.

Geen rechtspersoon

De maatschap is een vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en is dus geen op zichzelf staande juridische entiteit.

Dat heeft belangrijke gevolgen:

 • als oprichter ben je persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor eventuele schulden,
 • de ingebrachte goederen zijn collectief eigendom van de oprichters (de ‘maten’),
 • de maatschap is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

 

Onder het hervormde ondernemingsrecht – geldig vanaf 1 november 2018 wordt elke maatschap als ‘onderneming’ beschouwd.

Het vroegere onderscheid tussen een burgerlijke en commerciële maatschap valt daarmee weg.

Gevolg hiervan is dat alle maatschappen, opgericht vanaf 1 november 2018, aan deze twee formaliteiten moeten voldoen:

1. Inschrijving in KBO

Voor de inschrijving van je maatschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ga je langs bij een ondernemingsloket.

2. Boekhoudplicht

Is je jaaromzet lager dan 500.000 euro (exclusief btw), dan is een vereenvoudigde boekhouding toegestaan.

Ligt ze hoger, dan voer je een dubbele boekhouding.

Je boekhoudadministratie moet je minstens 7 jaar bijhouden, de neerlegging of publicatie van een jaarrekening is niet verplicht.

3. Personeel?

Je mag personeel aanwerven, mits aanvragen RSZ-nummer.

UBO-REGISTER: NIEUWE VERPLICHTING VOOR ELKE VENNOOTSCHAP!

Het register van uiteindelijke begunstigden (UBO) treedt weldra in werking. UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner.

Elke vennootschap zal ten laatste op 31/03/2019 zijn informatie over UBO moeten meedelen op het portaal van de overheid (applicatie “myminfin”).

Wie is UBO?

Bij vennootschappen is of zijn dit degene(n) die rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar is/zijn van meer dan 25% van de stemrechten, aandelen of kapitaal.

Ook personen die zeggenschap uitoefenen op een ander wijze (bijv. zaakvoerderschap) vallen hieronder.

Indien niemand onder deze categorieën zou vallen, moet u de personen opnemen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel

Welke gegevens komen in het UBO-register?

 • Datum waarop de persoon UBO is geworden
 • Identiteitsgegevens van de UBO
 • Een rechtstreekse of onrechtstreekse UBO
 • De omvang van het gehouden uiteindelijk belang, uitgedrukt in percentages van aandelen of stemrechten

 

Wat met uw privacy?

De politie, het parket en ook de fiscus hebben zicht op alle gegevens.
Tevens kunnen organisaties die onderworpen zijn aan de zogenaamde preventieve antiwitwaswetgeving toegang verkrijgen. Denk aan accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, advocaten, notarissen enz.

Maar ook de burger krijgt toegang tot het UBO-register van vennootschappen. Weliswaar ziet hij niet alles.

Sancties

Een administratieve geldboete gaande van € 250 tot € 50.000 kan opgelegd worden wanneer u niet voldoet aan deze verplichting.