Posts Taged ondernemen

MAATSCHAP OPRICHTEN KAN INTERESSANT ZIJN

Je wilt samenwerken met collega-zelfstandigen, maar je wil gehele flexibiliteit hebben want je weet dat de samenwerking tijdelijk zal zijn ?

Een maatschap is zeker een aantrekkelijke optie: deze vennootschapsvorm is immers aan weinig dwingende regels onderworpen.

Geen rechtspersoon

De maatschap is een vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en is dus geen op zichzelf staande juridische entiteit.

Dat heeft belangrijke gevolgen:

  • als oprichter ben je persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor eventuele schulden,
  • de ingebrachte goederen zijn collectief eigendom van de oprichters (de ‘maten’),
  • de maatschap is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

 

Onder het hervormde ondernemingsrecht – geldig vanaf 1 november 2018 wordt elke maatschap als ‘onderneming’ beschouwd.

Het vroegere onderscheid tussen een burgerlijke en commerciële maatschap valt daarmee weg.

Gevolg hiervan is dat alle maatschappen, opgericht vanaf 1 november 2018, aan deze twee formaliteiten moeten voldoen:

1. Inschrijving in KBO

Voor de inschrijving van je maatschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ga je langs bij een ondernemingsloket.

2. Boekhoudplicht

Is je jaaromzet lager dan 500.000 euro (exclusief btw), dan is een vereenvoudigde boekhouding toegestaan.

Ligt ze hoger, dan voer je een dubbele boekhouding.

Je boekhoudadministratie moet je minstens 7 jaar bijhouden, de neerlegging of publicatie van een jaarrekening is niet verplicht.

3. Personeel?

Je mag personeel aanwerven, mits aanvragen RSZ-nummer.

UBO-REGISTER: NIEUWE VERPLICHTING VOOR ELKE VENNOOTSCHAP!

Het register van uiteindelijke begunstigden (UBO) treedt weldra in werking. UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner.

Elke vennootschap zal ten laatste op 31/03/2019 zijn informatie over UBO moeten meedelen op het portaal van de overheid (applicatie “myminfin”).

Wie is UBO?

Bij vennootschappen is of zijn dit degene(n) die rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar is/zijn van meer dan 25% van de stemrechten, aandelen of kapitaal.

Ook personen die zeggenschap uitoefenen op een ander wijze (bijv. zaakvoerderschap) vallen hieronder.

Indien niemand onder deze categorieën zou vallen, moet u de personen opnemen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel

Welke gegevens komen in het UBO-register?

  • Datum waarop de persoon UBO is geworden
  • Identiteitsgegevens van de UBO
  • Een rechtstreekse of onrechtstreekse UBO
  • De omvang van het gehouden uiteindelijk belang, uitgedrukt in percentages van aandelen of stemrechten

 

Wat met uw privacy?

De politie, het parket en ook de fiscus hebben zicht op alle gegevens.
Tevens kunnen organisaties die onderworpen zijn aan de zogenaamde preventieve antiwitwaswetgeving toegang verkrijgen. Denk aan accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, advocaten, notarissen enz.

Maar ook de burger krijgt toegang tot het UBO-register van vennootschappen. Weliswaar ziet hij niet alles.

Sancties

Een administratieve geldboete gaande van € 250 tot € 50.000 kan opgelegd worden wanneer u niet voldoet aan deze verplichting.

 

Afschaffing attest bedrijfsbeheer. Wat wijzigt er?

Vanaf 1 september 2018 was het zover: wie gevestigd is in het Vlaams Gewest heeft,
moet geen basiskennis bedrijfsbeheer meer voor te leggen om zijn onderneming te
kunnen starten.

Wat wijzigt er vanaf 01/09/2018?

De basiskennis bedrijfsbeheer moet niet langer aangetoond worden om als zelfstandige
te kunnen starten. U kunt dus zonder probleem uw onderneming starten.

Impact voor starters en gevestigde zelfstandigen

Niet alleen voor starters, maar ook voor heel wat bestaande ondernemingen heeft dit
gevolgen. Wie voor het bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer een beroep doet op
een aangestelde, kan die nu al laten schrappen in de KBO en toch nog wettelijk in orde
zijn.

Een onderneming beschikt bij het schrappen van een aangestelde immers steeds over
een termijn van 6 maanden om zijn ondernemersvaardigheden opnieuw te bewijzen.

Wat zijn de voordelen?

Heb je een eenmanszaak, dan ben je niet langer afhankelijk van je echtgenoot, partner,
familielid of zelfs een werknemer om het dagelijks bestuur van je onderneming uit te
oefenen. Loopt de relatie met je partner spaak, of vraagt je helper plots om als
aangestelde geschrapt te worden, dan hoeft dit niet langer een probleem of een punt
van discussie te zijn.

In het geval van een vennootschap, moet je niet langer iemand tot zaakvoerder,
(gedelegeerd) bestuurder, werkend vennoot of directeur benoemen om zo de
basiskennis van bedrijfsbeheer te kunnen bewijzen.

Bovendien kan je bij schrapping van de aangestelde niet langer aansprakelijk gesteld
worden voor onbetaalde sociale bijdragen door diezelfde aangestelde. Alle reden dus
om dit te bekijken.

Hulp nodig of vragen hieromtrent? Contacteer ons gerust.