Tejo VZW en de nieuwe VZW

Sinds kort werk ik met veel plezier een aantal uurtjes per maand voor Tejo VZW als vrijwilliger. Ik doe namelijk het onthaal, stel de jongeren op hun gemak als ze in de wachtzaal zitten, verzorg wat administratie en ga zo maar verder.

Deze interesse ontstond toen ik een half jaar geleden via podcast luisterde naar het praatprogramma Touché, waarin de oprichtster Ingrid De Jonghe van Tejo VZW aan het woord was. Een heel inspirerend verhaal.

Tejo is een VZW die jongeren tussen 10 en 20 jaar in moeilijkheden helpt door psychologische ondersteuning. Typische kenmerken van Tejo zijn: het is anoniem, gratis en je kan er vrijwel onmiddellijk terecht.

Laten we de kenmerken van een VZW eens nader bekijken.

TEJO VZW ONDER DE LOEP

Op 1 mei 2019 is het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort ‘WVV’) in werking getreden. Dit wetboek heeft ook een invloed op de VZW’s. We geven de impact even mee:

  • Voortaan kan een VZW in principe onbeperkt commerciële activiteiten aan de dag leggen. Het is voldoende (en noodzakelijk) dat de mogelijkheid om winst uit te keren, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, uitgesloten is. De winst moet nog steeds integraal besteed worden aan het belangeloos doel.
  • VZW’s worden als een onderneming beschouwd en moeten dus worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). VZW’s kunnen voortaan ook failliet worden verklaard.
  • Het oprichten van een VZW kan voortaan door 2 oprichters (i.p.v. voorheen minimum van 3). Het bestuursorgaan moet minimum 3 bestuurders tellen, tenzij er maar 2 leden zijn, in welk geval 2 bestuurders voldoende is.
  • Bestuurders van een VZW mogen slechts een normale, marktconforme vergoeding genieten. Indien dit niet het geval is wordt dit aanzien als een verboden winstuitkering.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid wordt duidelijker geregeld en er is – in principe – een wettelijk plafond op de bestuurdersaansprakelijkheid in functie van financiële parameters (omzet en balanstotaal).
  • Fusie en reorganisatie van VZW’s wordt voortaan gemakkelijker.
  • Het eenmaal niet (of laattijdig) neerleggen van de jaarrekening kan leiden tot de gerechtelijke (onvrijwillige) ontbinding, op vordering van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie.

Naast de bovenstaande punten wordt de huishouding van de VZW gemoderniseerd en krijgt deze een digitaal jasje:

  • Een VZW kan een officieel e-mailadres opnemen in de statuten, waarlangs alle officiële communicatie kan plaatsvinden. Dit e-mailadres en desgevallend de website van de VZW moeten dan wel vermeld worden op alle officiële stukken.
  • Leden en bestuurders van de VZW kunnen aan de VZW een e-mailadres meedelen waarop ze bereikbaar zijn voor de officiële communicaties met de VZW.
  • Het bestuursorgaan kan onder bepaalde voorwaarden schriftelijk besluiten nemen (d.w.z. zonder fysiek samen te komen).

Similar Posts