UBO-register: nieuwe verplichting voor elke vennootshap!

Het register van uiteindelijke begunstigden (UBO) treedt weldra in werking. UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner.

Elke vennootschap zal ten laatste op 31/03/2019 zijn informatie over UBO moeten meedelen op het portaal van de overheid (applicatie “myminfin”).

Wie is UBO?

Bij vennootschappen is of zijn dit degene(n) die rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar is/zijn van meer dan 25% van de stemrechten, aandelen of kapitaal.

Ook personen die zeggenschap uitoefenen op een ander wijze (bijv. zaakvoerderschap) vallen hieronder.

Indien niemand onder deze categorieën zou vallen, moet u de personen opnemen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel

Welke gegevens komen in het UBO-register?

  • Datum waarop de persoon UBO is geworden
  • Identiteitsgegevens van de UBO
  • Een rechtstreekse of onrechtstreekse UBO
  • De omvang van het gehouden uiteindelijk belang, uitgedrukt in percentages van aandelen of stemrechten

Wat met uw privacy?

De politie, het parket en ook de fiscus hebben zicht op alle gegevens.
Tevens kunnen organisaties die onderworpen zijn aan de zogenaamde preventieve antiwitwaswetgeving toegang verkrijgen. Denk aan accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, advocaten, notarissen enz.

Maar ook de burger krijgt toegang tot het UBO-register van vennootschappen. Weliswaar ziet hij niet alles.

Sancties

Een administratieve geldboete gaande van € 250 tot € 50.000 kan opgelegd worden wanneer u niet voldoet aan deze verplichting.

Similar Posts